POLÍTICA DE PRIVACITATENS PREOCUPA LA SEVA PRIVACITAT

L’accés i ús del lloc web https://fundacionluzsolidaria.org/ (d’ara endavant, “Web””) atribueix la condició d’usuari al visitant de la Web i implica la total acceptació sense reserves per part de l’usuari de les condicions d’ús vigents a cada moment.

FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA (d’ara endavant, denominada col·lectiva i indistintament «FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA”, «nosaltres», «nostre» o “ens”) considera fonamental la privacitat de les persones, tant dels visitants de la Web com de qualssevol altres afectats que ens proporcionen informació com a part de la prestació de serveis (d’ara endavant i conjuntament, “vostè” o el “usuari” i de manera plural, “vostès” o els “usuaris”).

En aquest sentit, FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA es compromet al tractament de les seves dades d’acord amb la normativa de protecció de dades personals aplicable i en vigor a cada moment. Concretament, FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA complirà amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPDGDD”), el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (“RGPD”).

Sobre la base d’això, FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA informa de la seva Política de Privacitat, amb la finalitat de fer coneixedors als usuaris sobre el tractament de les seves dades, així com dels principis fonamentals sobre protecció de dades personals que aplica. Per a això, consulti els apartats a continuació:

Identitat del Responsable del tractament: FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA

N.I.F.:  G42846238

Adreça postal: Passeig Ferrocarril 335, 3-4, Casteldefells, Barcelona (08860)

Telèfon: 900877555

Correu electrònic: info@fundacionluzsolidaria.org

Les dades personals facilitades i recollits, ja sigui mitjançant els formularis disponibles en la Web, correus electrònics i/o crides, seran emprats amb els següents propòsits: (a) respondre, atendre i gestionar a les consultes, qüestions i/o sol·licituds realitzades per l’usuari; (b) prestar els nostres serveis de conformitat amb l’Avís Legal; (c) enviar informació sobre la nostra activitat ; (d) garantir el correcte funcionament tècnic de la Web; i (e) utilitzar-los per a qualsevol altre fi exigit o permès per la legislació aplicable o per al qual vostè hagi prestat el seu consentiment.

 

Les bases legals per a tractar les seves dades personals són: (a) la necessitat de satisfer interessos legítims perseguits per FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA; (b) complir amb les obligacions legals i reglamentàries de FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA i (c) en aquells casos en què se li sol·liciti, el seu consentiment.

En cas de remetre’ns el formulari de contacte o enviar-nos un correu electrònic tractarem les seves dades personals durant el temps que triguem a respondre a la seva consulta o sol·licitud.

Les dades obtingudes seran conservats mentre es mantingui la seva relació amb nosaltres, i fins i tot amb posterioritat a l’extinció d’aquesta durant el termini necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions, i obligacions legals, sempre estant degudament bloquejats.

Depenent dels fins per als quals es recopila la informació personal, poden accedir a aquesta informació, indistintament, les següents persones:

 

 • Personal autoritzat de FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA o els seus representants actuant en nom de FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA, subjectes a les lleis de protecció de dades que resultin d’aplicació;
 • Autoritats reguladores o altres tercers de conformitat amb les lleis aplicables;
 • Tercers (proveïdors de serveis que processen informació com a encarregat de tractament de dades, sota les instruccions de FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA). Tot això només després de dur a terme les mesures necessàries per a assegurar que podem compartir aquesta informació i havent celebrat el corresponent contracte per encàrrec de tractament, de conformitat amb normativa de protecció de dades aplicables.

Tractem les seves dades dins de l’Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis situats també dins de l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitéssim utilitzar proveïdors de serveis que realitzin tractaments fora de l’Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens asseguraríem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament les seves dades. Per a això, exigim les garanties adequades a aquests proveïdors de serveis d’acord amb el que s’estableix en el RGPD de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees o que subscrivissin les clàusules tipus de la Unió Europea.

 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals:vostè podrà preguntar a FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA si està tractant les seves dades, i en cas afirmatiu accedir a aquests.
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació si les dades són inexactes, o completar les dades que tinguem incomplets.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament: en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament: FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA deixarà de tractar les dades personals, amb l’excepció que hagin de continuar tractant-se per motius legítims o per a l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades: en cas que l’usuari vulgui que les seves dades siguin tractades per un altre responsable del tractament, FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA li facilitarà el transvasament de les seves dades al nou responsable.
 • Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals.

  Si hagués atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, podrà retirar el mateix quan ho desitgi, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

  Per a l’exercici dels seus drets li preguem que ens el comuniqui per escrit a FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA. Passeig Ferrocarril 335, 3-4, Casteldefells, Barcelona (08860) o enviï’ns un e-mail a: info@fundacionluzsolidaria.org. Si es té dubtes sobre la seva identitat, podrà resultar necessari aportar fotocòpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat i sigui considerat vàlid en dret. Per a això, pot utilitzar els models i formularis sobre els distintitos drets que disposa l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en la seva pàgina oficial (https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html).

  L’informem del dret que li assisteix a presentar reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formnuevareclamacion/reclamacion.jsf) i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada de les seves dades personals.

Amb la finalitat de vetllar per la seguretat de la informació, FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA aplica diferents mesures tècniques i organitzatives per a garantir el nivell de seguretat adequat de conformitat amb la normativa aplicable. En qualsevol cas, FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA prendrà mesures tècniques i organitzatives adequades, tant en dissenyar el sistema de tractament de les dades com en el moment del propi tractament, per a preservar la seguretat i impedir tractaments no autoritzats. No obstant això, malgrat la implementació diligent de tals mesures, l’usuari ha de saber que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA no és responsable d’actuacions de tercers que, vulnerant aquestes mesures, accedeixin a les esmentades dades i informació.

Els professionals que treballen en FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA i que tinguessin algun tipus d’intervenció en els serveis prestats a l’usuari estan compromesos a no divulgar ni fer ús de la informació a la qual hagin accedit. La informació subministrada per l’usuari tindrà, en tot cas, la consideració de confidencial, sense que pugui ser utilitzada per a altres fins que els relacionats amb la gestió vinculada a les seves sol·licituds i als serveis contractats a FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA, en el seu cas.

La Web pot contenir enllaços a altres pàgines webs. Tingui en compte que no som responsables de la privacitat i el tractament de dades d’altres pàgines webs. Aquesta Política de Privacitat és aplicable exclusivament a la informació que es recapta en la Web. Li recomanem que llegeixi les polítiques de privacitat i tractament de dades d’altres pàgines web amb les quals enllaç des de la nostra Web o que visiti de qualsevol altra manera.

FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA té presència en algunes de les principals xarxes socials d’Internet. FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA tractarà les dades en cada xarxa social segons les normes establertes a aquest efecte per cada xarxa social. Per tant, i mentre no es manifesti el contrari des de FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA podrem informar, als nostres seguidors en la xarxa social corresponent de les nostres activitats, esdeveniments, i altres temes relacionats, inclosa l’atenció al seguidor, pels canals que la xarxa social proporcioni a aquest efecte.

FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA no extraurà dades personals de les xarxes socials, tret que l’usuari ens doni el seu consentiment exprés.

Aquest lloc web no està dissenyat ni dirigit a menors de divuit (18) anys. En aquest sentit, no recopilem deliberadament informació d’aquestes persones. En qualsevol cas, si els pares o representants legals consideren que els seus fills ens han remès dades personals, sense el seu consentiment, comuniqui’s amb nosaltres escrivint a info@fundacionluzsolidaria.org.

 

Només utilitzarem les seves dades de caràcter personal segons el que s’estableix en la Política de Privacitat que estigui en vigor en el moment en què recaptem les seves dades de caràcter personal. FUNDACIÓ LUZ SOLIDARIA es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquesta Política de Privacitat, publicant tals modificacions en la Web, per la qual cosa li recomanem que consulti la Política de Privacitat cada vegada que accedeixi a la Web. Si en algun moment decidim usar dades personals de manera diferent del que es va declarar en el moment de la seva obtenció, li ho comunicarem per correu electrònic, sempre que disposem d’aquest. En aquest moment se li donarà l’opció d’autoritzar altres usos o divulgacions de les dades personals que vostè ens hagués facilitat abans de la modificació de la nostra Política de Privacitat. En cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat fos anul·lada o considerada nul·la, la resta de les condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència, en atenció a la normativa vigent d’aplicació a cada moment.

Data de l’última actualització: novembre de 2022.

Scroll al inicio