AVÍS LEGAL

 

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

De conformitat amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es posa en el seu coneixement que el titular del lloc web és:

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, CIF: G42846238, Passeig Ferrocarril 335, 3º 4º. Castelldefels, Barcelona (08860), Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb nº 3221.

Telèfono: 900877555. E-mail: info@fundacionluzsolidaria.org

1. Introducció

El present Avís Legal regula l’ús de la pàgina web http://www.fundacionluzsolidaria.org (d’ara endavant, la pàgina web) titularitat de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, CIF: G42846238, Passeig Ferrocarril 335, 3º 4ª. Castelldefels, Barcelona (08860)

L’accés a la pàgina web és gratuït excepte quant al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat pels usuaris.

 

2. Aceptación

La utilització de la pàgina web atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de totes les condicions i els termes d’ús inclosos en aquest Avís Legal.

Es recomana als Usuaris llegir atentament aquest Avís Legal de forma periòdica, ja que les condicions d’ús d’aquesta, recollides a l’Avís esmentat, poden patir modificacions.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús d’aquesta pàgina. Qualsevol canvi en aquest sentit es publicarà de forma visible a la pàgina web, indicant la data de la darrera actualització a la part superior del document. Si continua fent ús dels serveis prestats a la pàgina web, una vegada modificades les condicions d’ús d’aquesta, s’entendrà que accepta les modificacions realitzades en la pàgina web.

 

3. Navegació, accés i seguretat

El acces L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús que conté. FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que es puguin ocasionar durant la mateixa.

El Titular no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als Usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors per als quals ha estat dissenyat el lloc web.

 

4. Obligacions de l’usuari

4.1 Obligació de fer un ús correcte de la pàgina web

Les condicions d’accés i ús d’aquesta pàgina web estan supeditades a la legalitat vigent i als principis de bona fe i ús lícit per part de l’usuari quedant prohibit, amb caràcter general, qualsevol tipus d’actuació en perjudici de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, i contrària al present Avís Legal.

L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense incórrer en activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals, que infringeixin els drets de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, o de tercers, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar la pàgina web o impedir-ne la utilització normal d’aquesta part d’altres usuaris.

4.2 Prohibicions

Queda prohibit l’ús d’aquesta web amb finalitats il·legals o no autoritzades, en concret i sense caràcter taxatiu:

1) Qualsevol forma de violació dels drets de tercers (dret a la intimitat, dret a la pròpia imatge, drets de propietat intel·lectual i industrial, etc.).

2) Realitzar, usant els continguts d’aquesta web, qualsevol tipus de publicitat com a enviament de correus electrònics no sol·licitats (spam) o comunicació similar.

3) Introduir virus informàtics, fitxers defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes accessibles a través d’aquesta pàgina web.

 

5. Actualitat

La información mació que apareix al present Portal Web és la vigent a la data de la seva última actualització. FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació del present Portal Web, podent limitar o no permetre-hi l’accés.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions i els termes d’ús del present Portal Web, canvis que seran anunciats convenientment i que entraran en vigor des de la data de publicació en aquest Portal Web.

 

6. Contingut Web i Xarxes socials

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA es compromet a realitzar els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer al present Portal Web. FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA no garanteix, ni es responsabilitza dels errors al Portal Web respecte als continguts proporcionats pels tercers anunciants, en especial les conseqüències que es puguin derivar dels mateixos.

Només està permès descarregar i imprimir imatges i altra informació continguda al Portal Web amb finalitats estrictament privades, no lucratives ni comercials, sota el coneixement i acceptació dels presents termes i condicions.

Queda expressament prohibit publicar, reproduir o utilitzar les imatges i qualsevol altra informació continguda al present Portal Web per a butlletins informatius electrònics, Intranet d’empreses o Internet; així com concedir llicències, i vendre o distribuir les imatges per cap mitjà sense l’autorització expressa i per escrit de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA en cap cas serà responsable de les manifestacions que poguessin dur a terme els usuaris, interessats o clients del servei i l’eventual informació que poguessin intercanviar entre ells. La responsabilitat de les manifestacions efectuades i difoses en aquest Portal Web és exclusiva dels qui les realitzin o duguin a terme. Queda prohibida qualsevol tipus de transmissió de dades que els usuaris, interessats o clients puguin realitzar al present Portal Web, a través del mateix o mitjançant altres accessos controlats per FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA que suposi una infracció dels drets de propietat de tercers, o el contingut dels quals sigui amenaçant, difamatori, obscè o pornogràfic, així com la transmissió de qualsevol altre material que constitueixi o suposi incitació a la realització de cap conducta que pugui ser constitutiva d’infracció penal.

Així mateix queda prohibida la inclusió i comunicació per part dels usuari, interessat o client de continguts que siguin falsos o inexactes i que indueixin o puguin induir a error a la resta dusuaris o al personal de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA. En especial, resta prohibida la inclusió o comunicació d’aquells continguts que es trobin protegits per qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial, a favor de terceres persones, sense el consentiment express de les mateixes, així com aquelles manifestacions que menyscabin o desprestigiïn el prestigi o crèdit de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i/o incorporin virus o qualsevol altre element electrònic que pogués fer malbé o impedir el funcionament del Portal Web, de la xarxa, els equips informàtics de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA o tercers, així com l’accés al Portal Web per part de la resta d’usuaris, interessats o clients.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA es reserva el dret a impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari interessat o client que faci alguna de les conductes relacionades amb caràcter enunciatiu i no limitatiu en aquest apartat.

 

7. Propietat intel·lectual

Tota la informació continguda en aquesta pàgina web, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor o altres drets de protecció recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, o als seus llicenciants, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del web i tot el contingut disponible a través dels productes i serveis del Titular incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició ( el “Contingut”) són propietat exclusiva del Titular o dels seus llicenciants, amb tots els drets reservats.

Cap part del Contingut del web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda de cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit del Titular. No es podrà carregar o republicar Contingut del web a cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús del contingut del web queda estrictament prohibit.

El contingut d’aquesta pàgina no ha de ser utilitzat per a difusió pública o amb finalitats comercials, i no ha de ser modificat sense el consentiment escrit previ del Titular.

 

8. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de LUZ SOLIDARIA, o de terceres empreses. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element daquesta pàgina web que sigui objecte de protecció dacord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent al Titular.

 

9. Política de Privacitat

Si vol conèixer la nostra política de privadesa o de protecció de dades llegiu atentament la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

10. Política de Cookies

Si voleu conèixer la nostra política de Cookies llegiu atentament la nostra POLÍTICA DE COOKIES.

 

11. Hiperenllaços

L’usuari que vulgui introduir enllaços des de les seves pròpies pàgines web a la de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, haurà de complir les condicions que es detallen a continuació sense que el desconeixement d’aquestes eviti les responsabilitats derivades de la Llei:

1) L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal però no la podrà reproduir de cap manera (in-line links, còpia dels textos, gràfics, etc.).

2) Quedarà en tot cas prohibit, d’acord amb la legislació aplicable i vigent a cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin aquesta pàgina o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents de les de la mateixa i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens de manera que: (I) produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts; (II) suposi un acte de comparació o imitació deslleial; (III) serveixi per aprofitar la reputació de la marca i prestigi de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA o (IV) de qualsevol altra forma resulti prohibit per la legislació vigent.

3) No es realitzaran des de la pàgina que introdueix l’enllaç cap mena de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, els seus empleats o sobre les activitats que desenvolupa.

4) En cap cas, s’expressarà a la pàgina on s’ubiqui l’enllaç que FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA ha prestat el seu consentiment per a la seva inserció o que, altrament, patrocina, col·labora, verifica o supervisa els serveis del remitent.

5) Està prohibida la utilització de qualsevol marca denominativa, gràfica o mixta o qualsevol altre distintiu de LUZ SOLIDARIA, dins de la pàgina del remitent excepte en els casos permesos per la Llei o expressament autoritzats per FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, i sempre que es permeti, a aquests casos, un enllaç directe amb la pàgina web de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, en la forma establerta en aquesta clàusula.

6) La pàgina que estableixi l’enllaç haurà de complir fidelment amb la Llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: (i) siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.); (ii) indueixin o puguin induir a l’Usuari la falsa concepció que FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera recolza, les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent; (iii) resultin inapropiats o no pertinents amb l’activitat de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, en atenció al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

En qualsevol cas, FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, es reserva el dret a prohibir els enllaços a la seva pàgina web i a exigir-ne la retirada quan aquests no compleixin les condicions exigides en aquest apartat.

 

12. Responsabilitat

L’usuari serà l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que es puguin causar a tercers per la indeguda o il·legítima utilització de la pàgina web.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu dels sistemes electrònics o informàtics, motivades per causes alienes a l’empresa, de els retards o bloquejos en l’ús d’aquests sistemes causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques, sobrecàrregues al sistema d’Internet o altres sistemes electrònics.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, no garanteix la veracitat ni es responsabilitza de les conseqüències que es puguin derivar dels errors en els continguts proporcionats per tercers que puguin aparèixer en aquesta pàgina web.

De la mateixa manera, FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, tampoc no es responsabilitza dels continguts, productes o serveis que es puguin visualitzar mitjançant enllaços electrònics (links), directament o indirectament, a través de la pàgina web, excepte en els supòsits previstos a l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI). En cas que un usuari consideri que hi ha un lloc enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, haurà de posar-los en coneixement de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, seguint el procediment establert a l’apartat 9 d’aquest Avís Legal.

Els enllaços no representen necessàriament l’existència de relació entre FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, i els particulars i entitats titulars de les pàgines a què donen accés ni la recomanació, promoció o identificació de FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, amb les manifestacions, continguts o serveis facilitats a través d’elles. FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, es reserva el dret a retirar de manera unilateral i en qualsevol moment els links que apareixen a la seva pàgina web.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i, per tant, no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels mateixos ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ella.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA s’eximeix de responsabilitat quant a les galetes que tercers aliens poguessin instal·lar al disc dur de l’ordinador de l’usuari.

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al Portal Web i/o als serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells usuaris interessats o clients que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, resultin aplicació.

 

13. Comunicacions

Per a qualsevol comunicació que sigui necessària, caldrà enviar un correu electrònic a info@luzsolidaria.es o enviar una comunicació escrita a FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA, CIF: B67421875, Passeig Ferrocarril 335, 3-4. Casteldefells, Barcelona (08860)

 

14. Jurisdicció i legislació aplicable

Els termes i condicions que regeixen aquest lloc web i totes les relacions que es puguin derivar es troben salvaguardats per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que es pugui derivar de l’accés o la utilització d’aquest lloc web serà de competència dels tribunals de Barcelona.

 

FUNDACIÓN LUZ SOLIDARIA ©Tots els drets reservats

Desplaça cap amunt